Skip to main content

Series “Get to know Biology”

‘Get to know Biology’ là chuỗi bài viết học thuật môn Sinh học, mỗi bài trong series cung cấp thông tin về một mảng kiến thức cơ bản, là nền tảng cho bạn đọc trên con đường khai phá những kiến thức sâu hơn, phức tạp hơn của bộ môn Sinh học.

Các bạn có thể chọn bất kỳ bài viết nào trong series về chủ đề mà bạn đang cần để bắt đầu.
Nhưng nếu bạn vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, chúng mình khuyến khích các bạn đọc theo thứ tự đã được sắp xếp từ trước để tiếp thu một cách hệ thống nhất.

CHUYÊN ĐỀ 1_ CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA NƯỚC.pdf

CHUYÊN ĐỀ 2_ CÁC LIÊN KẾT HOÁ HỌC QUAN TRỌNG VÀ BỐN ĐẠI PHÂN TỬ HỮU CƠ.pdf

CHUYÊN ĐỀ 3_ PHIÊN MÃ - SAO MÃ - DỊCH MÃ.pdf

CHUYÊN ĐỀ 4_ NGUYÊN PHÂN - GIẢM PHÂN.pdf

CHUYÊN ĐỀ 5_ MỘT SỐ LOẠI BỆNH DI TRUYỀN THƯỜNG GẶP.pdf

CHUYÊN ĐỀ 6_ KHÁI QUÁT VỀ CÁC BÀO QUAN.pdf

CHUYÊN ĐỀ 6_ KHÁI QUÁT VỀ CÁC BÀO QUAN (tt).pdf

CHUYÊN ĐỀ 7_ TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA MÀNG.pdf