Monotonic stack & Monotonic queue

Đối tượng: Học sinh chuyên Tin THPT; học sinh THCS đặt mục tiêu cao trong các kỳ thi.

Kiến thức tiền đề: cấu trúc Stack, Queue, Deque.

Độ khó: Dễ.

Nội dung: 

- Thuật toán Monotonic Stack để xác định dãy con đơn điệu (tăng dần, giảm dần,...) và các ứng dụng.

- Thuật toán Monotonic Queue/Deque trong bài toán tìm Max, Min trong sliding window và các ứng dụng của nó.

Mục đích: Giới thiệu về thuật toán nêu trên và các bài toán áp dụng.

Monotonic stack & Monotonic queue


Revision #1
Created 12 November 2023 14:37:17 by IT Dept - The Gifted Battlefield
Updated 12 November 2023 14:38:36 by IT Dept - The Gifted Battlefield