Mảng

Đối tượng: Học sinh THCS.

Kiến thức tiền đề: C++ cơ bản; bộ nhớ, khái niệm Pointer - con trỏ (sẽ thuận lợi hơn để hiểu được một số phần nâng cao trong chuyên đề).

Nội dung:

- Giới thiệu về khái niệm Mảng trong C++ và cách sử dụng, từ cơ bản đến nâng cao.

- Giới thiệu về Vector.

- Một số ứng dụng, thuật toán cơ bản về Mảng, phổ biến trong lập trình thi đấu.

Mục đích:

MẢNG

Revision #2
Created 12 November 2023 14:34:26 by IT Dept - The Gifted Battlefield
Updated 30 November 2023 08:28:45 by IT Dept - The Gifted Battlefield