Chuyên đề Tin học

Các kiến thức cơ bản trong C++

Đối tượng: Học sinh THCS có định hướng chuyên Tin; mới tiếp xúc với lập trình thi đấu.

Kiến thức tiền đề: Các khái niệm cơ bản trong lập trình (hiểu được biến, hàm, vòng lặp, điều kiện if... là gì?).

Nội dung:

- Giới thiệu cấu trúc chung của 1 chương trình C++ và cú pháp của các thành phần trong chương trình.

- Cách nhập, xuất dữ liệu trong C++. Một số mẹo, kỹ thuật nhập xuất cần biết.

Mục đích:

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG C++


Mảng

Đối tượng: Học sinh THCS.

Kiến thức tiền đề: C++ cơ bản; bộ nhớ, khái niệm Pointer - con trỏ (sẽ thuận lợi hơn để hiểu được một số phần nâng cao trong chuyên đề).

Nội dung:

- Giới thiệu về khái niệm Mảng trong C++ và cách sử dụng, từ cơ bản đến nâng cao.

- Giới thiệu về Vector.

- Một số ứng dụng, thuật toán cơ bản về Mảng, phổ biến trong lập trình thi đấu.

Mục đích:

MẢNG